Bygg 01 - Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Marklov

Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering. Det kan även krävas marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan om bygglov

 • Nybyggnadskarta, vid nybyggnation
 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Beskrivning av projektet
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Kontrollplan*

Krav på vilka handlingar som ska lämnas in är olika beroende på vad ditt ärende gäller, ritningarna ska vara tydliga och skalenliga. Noggranna och tydliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare. Nybyggnadskarta och situationsplan kan beställas i e-tjänsten för kartor och mättjänster

* För enkla projekt utan kontrollansvarig men som ändå kräver kontrollplan har vi samlat ett antal mallar att utgå från på vår publika webbplats - Kontrollplaner.

Att tänka på då du fyller i e-tjänsten

 • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
 • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 
 • Påbörja aldrig din åtgärd innan du fått ett startbesked

Frågor om lov, tillstånd och anmälan

Se byggnadsinspektörernas kontaktuppgifter på vår webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten