Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg för elever (upp till 20 år) i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Elever som går i fristående gymnasieskola ansöker hos CSN, Centrala studiestöds-nämnden.

Inackorderingstillägg beviljas, om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingstillägg utgår dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Ändra beviljad ansökan

Om du har en ansökan som är beviljad och aktiv som du vill ändra eller avsluta under innevarande läsår ber vi att få hänvisa till e-tjänsten Inackorderingstillägg - ändring
 

Du måste ansöka varje nytt läsår. Din ansökan ska vara inne senast den 10:e i den månad du önskar få din första utbetalning. För att ersättning ska utgå krävs att ansökan sänds in senast vid vårterminens slut det läsår ansökan avser.

Vad gäller vuxenutbildningar begränsas ansvaret till att gälla endast de utbildningar där kommunen är skyldig att svara för kostnaderna, exempelvis när eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns Komvux.

Inackorderingstillägget är en hjälp till delar av kostnaden för inackordering och hemresor. Tilläggets storlek är därför beroende av var utbildningen är belägen. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är, att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Beroende på vad utbildningen är belägen beviljas inackorderingstillägg med nedanstående belopp:

Inom länet

 • om närmaste resväg uppgår till minst 40 km 1 600 kronor

Utom länet

 • 1 850 kronor

Om skoldagen får sådan omfattning, att ordinarie kommunikationsmedel inte kan utnyttjas eller att skoldagen blir alltför lång, prövas inackorderingstillägg i varje enskilt fall.

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten, om elevens föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige. Inackorderingstillägg beviljas då med det lägsta månadsbeloppet.

Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet. Du kan inte få resebidrag eller busskort, om du har inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg beviljas för max 4 månader på höstterminen, september – december, och max 5 månader på vårterminen, januari – maj. För att vara berättigad till inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan. För att du inte skall drabbas av återkrav, skall du anmäla ändrade förhållanden till din skola och din hemkommun enligt nedan.

Anmälan till din skola och hemkommunen skall göras om du

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattning från hel- till deltid
 • får lärlingslön eller motsvarande ersättning
 • får ändrade familjeförhållanden (exempelvis om du flyttar hem igen eller folkbokför dig på inackorderingsadressen)
 • flyttar till annan adress

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott, månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Utbetalning görs i samarbete med Swedbank. Pengarna sätts alltid in på ett konto som betalningsmottagaren väljer själv. Det kan vara ett konto i Swedbank eller i någon annan bank. Är du osäker på om du ordnat med konto för utbetalning av studiestöd, ta kontakt med din bank.

Busskort, gymnasieelever

Vid läsårsstart får du åka utan skolkort första dagen till skolan, därefter måste du ha giltigt kort eller biljett.
Du som redan har ett skolkort från din gymnasieskola får en ny giltighetstid laddat på ditt kort innan läsåret startar.
Är du ny elev på gymnasiet får du ett tillfälligt kort av skolan under förutsättning att färdvägen är minst sex kilometer. Du ansöker om skolkort på din gymnasieskola.

Resebidrag, gymnasieelever

Elever i gymnasieskolan som har minst 6 kilometer mellan skolan eller APL-platsen och hemmet får kostnadsfritt åka kollektivt färdmedel med upphandlade skolskjutsar (buss, taxi och tåg).

Maxbeloppet för resebidraget är 1/30 av prisbasbeloppet, för år 2022 är maxbeloppet 1 610 kr/mån.

Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 kilometer till närmaste hållplats, kan ett kontant resebidrag beviljas. Myndig elev kan själv göra ansökan, medan ansökan för bidrag till omyndig elev ska göras av elevens målsman. Resebidrag kan endast sökas retroaktivt för innevarande termin.

Villkor

Eleven ska vara inskriven i gymnasieskola eller vuxenutbildning för heltidsundervisning. Eleven får inte samtidigt söka inackorderingstillägg. Eleven kan ansöka om fria resor till och med första kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.

Information som efterfrågas i e-tjänsten

 • Personuppgifter (till den som gör ansökan)
 • Inackorderingsadress
 • Utbildningens placering
 • Studieinformation
 • Avstånd mellan bostad och skola
 • Period ansökan avser
 • Orsak till inackordering
 • Kopia på hyreskontrakt eller kvitto (digitalt)
 • Kontouppgifter (clearingnummer och bankkonto)
 • Betalningsmottagare

Att tänka på då du fyller i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa