Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla miljöfarlig verksamhet i Gagnefs kommun!

Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas.

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa miljö- och byggnadsnämnden om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Du kan behöva dessa följande bilagor beroende på er verksamhet.

  • Situationsplan, karta eller liknande
  • Ritning över verksamheten
  • VA-ritning
  • Kemikalieförteckning
  • Redogörelse för avfallshantering
  • Utsläpp till luft och vatten
  • Egenkontroll, driftstörningar
  • Bullermätning/beräkning
  • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25.

Om kommunens handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälningsärendet. 

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten - Så här skaffar du e-legitimation

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

 

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa