Spridning av kemiska bekämpningsmedel - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. För att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd.  Om det krävs anmälan eller tillstånd beror bland annat på inom vilket område spridning ska ske.

Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det kemiska bekämpningsmedel som du avser sprida.

Observera att du behöver skicka in en sprutjournal i slutet av året som anmälan/ ansökan avser, innan ärendet kan avslutas. 

Anmälan

En anmälan behövs om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • banvall
 • område större än 1000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt (gäller ej åkermark)
 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat

Anmälan ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Anmälan ska göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

För en anmälan behöver du förbereda följande att bifoga anmälan (som filer):

 • Preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
 • Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade
 • Behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
 • Eventuell informationsanslag (om det är aktuellt för ärendet att informera)

Filer som ska bifogas behöver vara i något av följande format (filtyp): docx, jpeg, jpg, odt, pdf, tiff, xlsx

Ansökan

En ansökan behövs om du ska sprida bekämpningsmedel på:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • mycket genomsläppliga ytor
 • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Påbörja inte spridningen förrän du fått ditt beslut. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

För en ansökan behöver du förbereda följande att bifoga ansökan (som filer):

 • Preparatblad för aktuella bekämpningsmedel
 • Karta som visar spridningsområdets läge och storlek samt där vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter är markerade
 • Behörighetsbevis för spridning av bekämpningsmedel
 • Jordbruksverkets godkännande av spridningsutrustning
 • Eventuell informationsanslag (om det är aktuellt för ärendet att informera)
 • Karta över aktuella markförhållanden med eventuella skiftes- och blockbeteckningar
 • Resultat av simulering i MacroDB /riskbedömning för transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten (gäller för bekämpning inom vattenskyddsområde)

Filer som ska bifogas behöver vara i något av följande format (filtyp): docx, jpeg, jpg, odt, pdf, tiff, xlsx

Avgifter

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

Anmäl via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

När du loggar in så kan vi hämta uppgifter från andra system som t.ex. skatteverket och fylla i dessa uppgifter automatiskt och du kan spara ditt ärende för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Inloggning kräver e-legitimation (BankID)- Så här skaffar du e-legitimation

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa