Investeringsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Investeringsbidrag söks för ny- och ombyggnad av driftsbidragsberättigad byggnad eller anläggning.

Förening som inte är driftbidragsberättigad kan kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få en bedömning om anläggningen kan bli berättigad till driftbidrag.

Bidrag kan beviljas med maximalt 75 procent av investeringskostnaden. Bidrag kan inte sökas för underhåll av fastighet, maskinpark eller för kostnader understigande
6 000 kronor. Som underhåll räknas exempelvis målning, byte av golv, utbyte av vitvaror och tapetsering.

För akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden kan bidrag sökas förutsatt att byggnaden är försäkrad. Bidraget kan då täcka maximalt 75 procent av självrisken och i detta fall även belopp understigande 6 000 kronor.

​Sista ansökningsdag

 • Ansökningar om 6 000 — 45 000 kronor behandlas löpande under året.
 • Ansökningar överstigande 45 000 kronor ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30 november året innan planerad åtgärd.

Ansökan

Föreningens investeringsplan ligger till grund för ansökan. Planen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftsbidrag.

Investeringar som inte tas upp i investeringsplanen kommer att ges lägre prioritet vid beviljandet av investeringsbidrag.

Om investeringen påverkar framtida driftskostnader ska detta anges.

Beslut och utbetalning

Inköp och arbete med investeringar får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Bidraget blir en andel av den totala investeringskostnaden och betalas ut mot kopia på fakturor, vilka skickas in efter hand. Bidragsandelen, procent av totalkostnaden, betalas ut per redovisad faktura till dess att hela bidragsbeloppet utnyttjats. Bidraget betalas endast ut det kalenderår som bidraget avser.

Hur ansöker föreningen?

Föreningen skickar in ansökan via denna e-tjänst.

Dokument som ska bifogas ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut angående investeringen
 • Offert och/eller noggrann kostnadskalkyl
 • Beslut från medfinansiärer (om sådana är aktuella)

Läs mer om föreningsbidragen på kommunens webbplats, Kultur och fritid

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Alternativt ansöker föreningen via blankett som skickas per post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 


E-post: registrator@gagnef.se

 

Registrering och handläggning

När föreningen skickat formuläret kommer en bekräftelse på ansökan automatiskt till den e-postadress som angivits i e-tjänsten.

Ärendet med tillhörande information läggs i kommunens ärendehanteringssystem där all hantering av ansökan sker.

Kontakt

fritid@gagnef.se

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-152 08

Elisabeth Danielsson, föreningskonsulent
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt via e-post och/eller SMS beroende vad du anger i  e-tjänsten.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Förvaltningsberättelse
 • Offert och/eller kostnadskalkyl
 • Styrelsebeslut
 • Beslut från ev. medfinansiärer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa