Investeringsbidrag Kultur och fritid - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Investeringsbidrag kan sökas för ny- och ombyggnation av driftbidragsberättigad byggnad eller anläggning. Bidrag kan beviljas med maximalt 75% av investeringskostnaden.

Föreningens investeringsplan ligger till grund för ansökan. Planen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftbidrag. Investeringar som inte tas upp i investeringsplanen kommer att ges lägre prioritet vid beviljandet av investeringsbidrag.

Ansökningar om 5000 kronor - 40 000 kronor behandlas löpande under året. Ansökningar överstigande 40 000 kronor ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30 november året innan planerad åtgärd.

Arbetet eller inköpet får inte påbörjas innan beslut är fattats.

Beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden eller via delegation, beroende på beloppets storlek.

Bidraget betalas ut mot kopior på fakturor. Fakturorna skickas in efterhand och beviljad procentsats på fakturerade belopp betalas tills hela bidragsbeloppet har nyttjats. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som bidraget avser.

Sista ansökningsdag

Ansökningar om 5000 kronor - 40 000 kronor behandlas löpande under året. Ansökningar överstigande 40 000 kronor ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30 november året innan planerad åtgärd.

Hur söker jag?

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i denna e-tjänst.

Till ansökan ska bifogas förvaltningsberättelse, offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut beträffande investeringen.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  - Verksamhetsberättelse
  - Ekonomisk berättelse
  - Revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller noggrann kostnadskalkyl
 • Beslut från medfinansiärer (om sådana är aktuella)

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Mer information

Mer information finns på vår webbplats gagnef.se/kultur-och-fritid/stod-bidrag
Där finns även blankett att ladda ner för den som inte kan ansöka via e-tjänsten.

Frågor angående investeringsbidrag

Eva Rydén, kultur och fritidschef
eva.ryden@gagnef.se
0241-15208

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt via e-post och/eller SMS beroende vad du anger i  e-tjänsten.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Förvaltningsberättelse
 • Offert och/eller kostnadskalkyl
 • Styrelsebeslut
 • Beslut från ev. medfinansiärer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa