Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten ansöker du om modersmålsundervisning för ditt barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Elever på skolor med annan huvudman/kommun anmäler modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Modersmålsundervisning

Elever kan få undervisning i modersmål om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • det finns minst fem elever som har rätt till (enligt ovan) och önskar undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare, rektors beslut

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som läser modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. De behöver inte ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket och det räcker med en elev för att vara berättigad till undervisning.  De nationella minoritetsspråken är:

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Gagnefs kommun följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800).

Ansökan och kontakt

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan till modersmålsundervisning inför gällande läsår ska inkomma senast 31 maj. Ansökan behöver komma in senast detta datum så att huvudmannen kan försäkra sig om tillräckligt elevunderlag för att erbjuda modersmålsundervisning, administrera grupper och se över om det finns lämplig lärare.

Om ansökan inkommer senare än detta datum startar eleven om modersmålsundervisning erbjuds, med något undantag, undervisningen kommande termin. Ansökan ska förnyas varje läsår.

Avanmälan sker till respektive modersmålslärare.

Ansökan till modersmålsundervisning kan även ske via blankett som finns på respektive skolas Lärplattform. 

Digitalt/e-tjänst 

Ansökan skall vara signerad av båda vårdnadshavarna och den skickas digitalt via denna e-tjänst.

Den vårdnadshavare som gör ansökan ansvarar för att barnet och dess vårdnadshavare är delaktiga i ansökan.

Undervisningstid

Modersmålsundervisning utanför ordinarie undervisningstid
Väljs av elever som läser ett modernt språk/teckenspråk på språkvalstid vilket är det som oftast är aktuellt.

Modersmålsundervisning på språkvalstid
Elever kan delar av språkvalstiden ha modersmålsundervisning. Resterande språkvalstid läser eleven svenska eller engelska som fördjupning. Detta alternativ görs av elever som i samråd med skola och sina föräldrar väljer bort att läsa ett modernt språk. Anledningen till att man väljer bort att läsa modernt språk ska vara att eleven behöver fördjupa sina kunskaper i svenska eller engelska. Delar av språkvalstiden avsätts till modersmålsundervisning.

Att tänka på då du fyller i ansökan i e-tjänsten

 • Frågor markerade med en stjärna (*) är obligatoriska
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Hjälp oss förbättra våra e-tjänster

Skicka in förbättringsförslag på denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa