Ej bygglovspliktig åtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan

En anmälningspliktig åtgärd kräver en skriftlig anmälan till kommunen. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från oss. 

Åtgärder som kräver anmälan

 • Installation eller större ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Nybyggnad eller större ändring av vindkraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt värde (historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område).
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Installation eller större ändring av anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.

Nybyggnad av attefallshus eller tillbyggnad max 15 kvm gäller endast för uppförande i närheten till ett ”småhus”.

Handlingar du behöver lämna in vid en anmälan

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Beskrivning av projektet
 • Kontrollplan (enkel)*

* För enkla projekt utan kontrollansvarig men som ändå kräver kontrollplan har vi samlat ett antal mallar att utgå från på vår publika webbplats - Kontrollplaner.

Bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer om du i ditt ärende även behöver lämna in teknisk beskrivning och anmälan av kontrollansvarig.

När alla handlingar är inlämnade behandlas din ansökan.

Den anmälningspliktiga åtgärden ska anpassas till byggnadens och områdets förutsättningar gällande färg, form och material. Handläggaren behöver däremot inte granska den anmälningspliktiga åtgärden mot detaljplanens bestämmelser.

OBS! Om tex ett Attefallshus (komplementbyggnad 30 kvm), tillbyggnad (15 kvm) och friggebod hamnar närmare än 4.5 meter till gräns mot gata eller allmän plats krävs alltid att bygglov söks.

Att tänka på då du fyller i ansökan

 • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
 • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. Under förutsättningen att bygglovsärendena är på samma fastighet kan de hanteras i ett beslut, som innebär en lägre avgift.
 • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 
 • Påbörja aldrig din åtgärd innan du fått ett startbesked

Frågor om lov, tillstånd och anmälan

Se byggnadsinspektörernas kontaktuppgifter på vår webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Ritningar
 • Planer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa