Ansökan om projektbidrag inom kulturområdet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp och syfte 

 • Söks av kulturförening som är religiöst och politiskt obunden.
 • Söks för ett nytt och tidsbegränsat kulturprojekt inom någon konstform, exempelvis drama, musik eller konst.
 • Projektet ska syfta till att bli ett publikt arrangemang eller att i annan form komma kommuninvånarna till del. Projektbidraget söker man för att utveckla något, inte för återkommande arrangemang. 
 • Bidraget används till kostnader i samband med projektet, t ex arvoden, marknadsföring och lokalhyra. Projektbidrag ges i första hand till projekt som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:
  • är nyskapande inom sin genre
  • syftar till att nå nya publikgrupper 
  • arbetar gränsöverskridande 
  • håller en professionell nivå eller är ett amatörprojekt med hög kvalitet
 • Bidrag till produktion av media såsom böcker och skivor beviljas i mycket begränsad omfattning, med höga kvalitetskrav och endast om det föreligger ett starkt lokalt och kulturellt intresse. 

Sista ansökningsdag

Det går att ansöka om projektbidrag vid två tillfällen per år. 

 • För perioden 1 maj-31 oktober samt helår: ansök senast 31 mars 
 • För perioden 1 november-30 april nästkommande år: ansök senast 30 september 

Hur söker jag?

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll för innevarande år bifogas ansökan. P.g.a pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.

Redovisning sker nästkommande år i samband med ny ansökan. Görs ingen ny ansökan sänds endast förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll in. 

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse

Alternativt skickar du in din ansökan via post eller e-post till: 

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Mer information

Läs mer på vår webbplats  gagnef.se/kultur-och-fritid/kultur/kulturbidrag/projektbidrag

Frågor angående föreningsbidrag

Gunilla Tegen, kultursekreterare
gunilla.tegen@gagnef.se
0241-15313

Automatiserad registrering och beslut 

När du fyllt i formuläret skickas en bekräftelse på din ansökan automatiskt till den e-postadress du anger i  e-tjänsten.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Frågor om e-tjänsten

Stefan Eriksson
stefan.eriksson@gagnef.se
+4624115122

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@gagnef.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa