Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Marklov

Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering. Det kan även krävas marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan om bygglov

 • Nybyggnadskarta, vid nybyggnation
 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Beskrivning av projektet
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Kontrollplan*

Krav på vilka handlingar som ska lämnas in är olika beroende på vad ditt ärende gäller, ritningarna ska vara tydliga och skalenliga. Noggranna och tydliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare. Nybyggnadskarta och situationsplan kan beställas av tekniska förvaltningen, se kartor och mätningstjänster på vår webbplats.

* För enkla projekt utan kontrollansvarig men som ändå kräver kontrollplan har vi samlat ett antal mallar att utgå från på vår publika webbplats - Kontrollplaner.

Att tänka på då du fyller i ansökan

 • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
 • Du kan spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.
 • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. Under förutsättningen att bygglovsärendena är på samma fastighet kan de hanteras i ett beslut, som innebär en lägre avgift.
 • Ansökan om ny egen anläggning för vatten- och avlopp sker på separat blankett
 • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning. 
 • Påbörja aldrig din åtgärd innan du fått ett startbesked

Frågor om lov, tillstånd och anmälan

Se byggnadsinspektörernas kontaktuppgifter på vår webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Gagnefs kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök gagnef.se/personuppgifter för mer information om hur Gagnefs kommun hanterar personuppgifter.

Lagring i e-tjänsteplattformen

Ditt ärende med tillhörande information finns kvar i  vår e-tjänsteplattform så länge ärendet är aktivt och det sparas sedan tills vi genomför en gallring eller du ber oss gallra ditt ärende i förtid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa